What’s New?

Ang kahalagahan ng patas at pantay na pag-access sa kredito para sa mga minorya at negosyo na pag-aari ng kababaihan

Ang Bureau ay may pananagutan sa pagtugon sa diskriminasyon sa pagpapahiram, kasama na ang pagpapahiram sa mga kababaihan- at mga negosyo na pagmamay-ari ng minorya, na nag-aplay para sa utang sa panahon ng pandemya ng COVID-19 sa ilalim ng CARES Act.

Subscribe for our latest updates